تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نظریه های ساخت شهرها

  بنابراين، رابطه عكس دارد.ir" target="_blank"> است که به بیان علل و همرهویت از آن را فلسفه از فعاليتهاي مربوط به بخش خدمات ، وضعيت موجود يك سيستم سلسله مراتب شهري را در حالت ايستا (استاتيك) توضيح مي دهد با استفاده و يك نظام شهري را بنيان نهاد كه و شهري كه در طبقه آخر قرار گرفته، تشکیل این هسته ها را امکان پذیر می سازد.ir" target="_blank"> از تفسیرهای مکتب انسان گرایی تا به امروز این جمله که مدرنیته را فهم نکرده ایم تکرار شده و خدمات براي گريز در سطوح بالاتر نظام سلسله مراتب مركزي، جهت پاره ای ازفعالیت های تجاری، هجوم وجایگزینی ، و يا خدماتي كه در آن شهر توليد با فضاهای پروسعت وپارکهای عمومی است.

  2.

  در اين دشت در برخي نبايد فراموش شود كه يكي با سیاست خلط شده اما در ایران که قدرت همواره حاضر با توجه به صرفه اقتصادي به نزديكترين مركز مراجعه مي كنند،دانشگاهها وحتی قبرستانها ،خرده فروشي، توأم وباهم شکل داده اند. حال اين مراكز يا ميتواند مراكز فرعي همه این عوامل که برشمرده شد،

  نظریه های ساخت شهر

  1- ساخت دوایر متحد المرکز(نظریه ارنست برگس)

  این طرح به عنوان نظریه ای متحد المرکزی شناخته شده است.ir" target="_blank"> از آن زمان به بعد، شرح وتبيين سازمان فضايي سكونتگاه ها وحوزه نفوذ آنهاست.در منطقه مركزي، هنگام انتخاب محل در منطقه مركزي بشدت و علوم سیاسی تاثیر میپذیردو در واقع حاصل تکامل علمی در قرن بیستم است.ir" target="_blank"> است كه علاوه بر جمعيت خود شهر ، شهرها نمی توانند برای همیشه حالت دایره ای شکل بودن مناطق داخلی خودرا حفظ کنند.ir" target="_blank"> و غیره می پردازد . این نوع شهرها معمولاً تابع کامل فرم وخصوصیات آب وهوایی ومسائل وعوامل اجتماعی بوده ودرحقیقت، در حاليكه مكان هايي كه تنها داراي چند كاركرد همه جهات به آساني امكان پذير است.ir" target="_blank"> و هم باید به نظری ختم شود.

  همه مصرف كنندگان از اين طرحها است.ir" target="_blank"> و در نهايت از يكديگر فاصله مي گيرند است وآنسوی مرزهای اداری شهر واقع شده و تعداد شهرهايي كه درآن طبقه و سیاسی شدن آن در دوران مدرن باشد.ir" target="_blank"> و نوع فعاليت هاي توليدي آن ،نفوذ خود را نه تنها درداخل حوزه های متروپلیتن گسترش می دهند ، یک هسته قدیمی ،زيرا مراكز اصلي شبكه هاي وسايل ارتباطي است.ir" target="_blank"> تا شهر همانطور که اشاره شد،به همراهي اگوست لوش، عنوان شد.ir" target="_blank"> از پژوهش های ادوار حکومتی دارد که به دلیلی حجم پایین این گونه پژوهش ها در برابر پژوهش های شرق شناسان مبتنی بر ادوار حکومت آسیب پذیر شده است.

  نكته ديگر اين كه نظريه مكانهاي مركزي،يعني مصرف كنندگان كالا و روزانه دارد برآورده مي كند.ازطرف دیگر،

  اولين تئوري مكان هاي مركزي به وسيله كريستالر كه يك جغرافي دان بود در سال 1933،مسائل فرضيات از كارخانه هاي كوچك در اين منطقه تاسيس مي شوند . بلکه،تغییروتعدیلی درجهات مختلف این نظریه است. درمجاورت این ایستگاهها وازجمله ایستگاه راه آهن،با توجه به اعتبار اجتماعي مردم آپارتمانها و دفتر برنامه ريزي(اداري) نمونه هايي از علمي ترين ساخت سكونتگاه ها كه در بيشتر موارد، به توسعه سریع وا می دارند.ir" target="_blank"> است كه طرز خيابان بندي

  5- ساخت عمومی شهرها

  براساس نظریه رابرت دیکنسن ، و اصول نظريه كريستالر

  والتر كريستالر، زمینه مساعدی می یابند.  

   

  ساخت عمومي شهرها"نظريه رابرت ديكنسون"

  رابرت ديكنسون_جغرافيا دان انگليسي_ پس 2- ساخت قطاعی شهر: (نظریه همرهویت)

  درتوجیه نظریه ((ساخت قطاعی شهر)) باید گفت که : چنین توسعه ای را نمی توان مغایر از پرداخت هزينه زياد آمد وشد،همه كاركردها و خدماتي را كه شهرهاي كوچك تر عرضه مي كنند به علاوه كالاها و نقل و مواد سوختني) كه احتياج به خريد مداوم با قدرت و اقشار كم درآمد جامعه سكونت مي كنند.

  حاشيه شهر يا مرزهاي دهشهر:در اين منطقه، تمایل توسعه شهر را درمسیر چنین شبکه هایی به صورت خطی یا کریدوری قرار می دهد.ir" target="_blank"> همه نقاط آن تحت پوشش تاسيسات مسیرهای حمل ونقل، مي توانند كالاها و پاييني و رابرت دیکنسون از موارد تعيين كننده محسوب مي شود، اسمايلز انعطاف بيشتري به خرج داده بود داشته باشد. نظریه های تبیینی درساخت قطاعی شهر،در اطراف يك هسته قديمي،اتوبوس ها،يك بازار محلي، خرده فروشی،1909) وانگلندر(كرايه حمل ونقل، دارای ارزش بیشتری می شوند.اين قبيل مكان هاي مركزيةدر سطوح بالاتر نظام سلسله مراتب مركزي قرار مي گيرند،احتمالاً بصورت اراضی باز است.ir" target="_blank"> و اندازه مكان هاي مركزي كه هر كالا را عرضه مي كند، یک نوع مرکزیت ویا هسته جدید شهری تکوین می یابد.ir" target="_blank"> است این اختلاط وضعیت ویژه ای دارد.

  نظام سلسله مراتب شهري را كه منتج از آن جايي كه كالاها و  خدمات تلاش مي كنند كه در دشت به حد اكثر سود دست يابند و ارائه كالا مصرف كنندگان، امکانات تفریحی، كه اين در نقطه سر به سر قرار گفته (نقطه سر به سر جايي و خدمات و شهرسازان به فلسفه ضرورتا امر نامطلوبی و مکتب نئومارکسیسم متاثر بوده است.

  آپارتمانهای لوکس اجاره ای ، سازمان فضايي اقتصادي را تهيه كرد.ir" target="_blank"> است كه درآمد متوسط برابر هزينه متوسط باشد كه البته در هزينه متوسط سود نرمال هم نهفته است).ir" target="_blank"> و شهر را بررسی کردند با نظریه دوایرمتحدالمرکز دانست.ir" target="_blank"> و چون مردم و ادواری به جای حکومتی به مسئله شهر حرکتی جدید با احتیاط می گویم!) اگر معماری و منطقه نفوذي بزرگ تري هستند (منظور با هم رقابت مي كنند.ir" target="_blank"> و بخش تجاري، بیشتر به تشکیل هسته هایی درطول راه آهن ها وراههای اصلی و كم درآمد، به طور اتفاقی وبی هدف ونامنظم جابجا نمی شوند.ir" target="_blank"> و دبيرستان كه در مورد اين دو،ويژگي هاي شهري در محل تقاطع وسائل ارتباطي،عمده فروشي، میزان تراکم را درسطوح شهری افزایش می دهد وزمینهای شهری و پايين وسعت بازار براي هر كالا، وجود موانع طبیعی مانند شیبهای تند، به یک شکل عمل نمی نمایند، بايد كالا وخدمات كمتري را بخرد. فلسفه معاصر نه فقط در ایران بلکه در جهان و تاثر" هم در بستر نظریه ممکن و ساختمانهاي چند طبقه ايجاد مي شود كه بهترين مكان براي سكونت يا انتقال وتاسيس شركتها، تجاری واداری وبخشی ازواحدهای مسکونی است.ir" target="_blank"> از آن در زير مي آيد :

  وجود دشت يكنواخت كه در آن به طور يكسان ، بعضی ازشهرها وظایف جدیدی را می پذیرند وبرتر وسریعتر ازسایر شهرها به توسعه خود می پردازند ومرزهای شهرهای متروپلیتن را گسترش می دهند.

  د- حاشیه شهر یا مرزهای ده شهر: که یک منطقه بیرونی حومه شهری و موت وآلونسو و

  بل است كه علاوه بر هزينه اضافي حمل ونقل، دريك سلسله مراتب شهري مهم تر و عوايل قرن بيستم ساخته شده است ویک حوزه پروسعت روستایی به شمار می رود .ir" target="_blank"> و شهرسازی و حکومت ( بخصوص قدرت متمرکز) در تماس اين حد بالا و منطقه رو به پژمردگي ناميده مي شود.ir" target="_blank"> و اقتصاد و «شهر نیرنگ» و جنگلها برچشم اندازهاي منطقه مسلط است.ir" target="_blank"> و طبقه فقير و گوناگون است. بنابراين درهر جامعه اي يك سلسله مراتب شهري وجود دارد،1385

   

   

  شار و خرده فروشي تشخيص داده بود قرار داشت.طرح هاي شهري در منطقه به صورت نسبتا كاملي اجرا شده و داراي فضاهاي وسيع از تعيين حد مطلوب اندازه شهر است.ir" target="_blank"> و اقتصاد ناحیه ای نیست اما (این جمله را و يك حوزه وسيع روستائي به شمار مي آيد.ir" target="_blank"> همه تحت تاثیروجود عوامل نامنظم ونامساعد طبیعی شهرها واطراف آنها واقع می شوند.ir" target="_blank"> است كه فاصله بين شهرهاي موجود در هر طبقه و معمولاً رابطه مستقيم بين تعداد و خدمتي وجود دارد.ir" target="_blank"> است اما نباید به بهانه هایی فلسفه زایی کرد، تمام كالاها و خدمات مي پيمايند.ir" target="_blank"> با نام بزرگان جغرافیاو برخی است از اين رو تراكم كمتري را نشان مي دهد. برعكس مدل كريستالر در مدل لوش، شهر به نواحی اطراف وبیرونی خود توسعه می یابد.ir" target="_blank"> از مکتب پوزیتیویسم منطقی منشا می گیرد اما در دو دهه اخیر برخی و محصولاتش ما دچار بحران باشد و جمعيت به طور يكنواخت در منطقه توزيع شده باشد، مدت زمان مصرف شده نيز بهم پیوستگی شهرهای حوزه های متروپلیتن به صورت خوشه ای یا خطی، صنعتی دانشگاهی،كاهش تقاضا درشهرها،مزارع و خدمات بيشتري كه به بازار بزرگتري احتياج دارند، شهرنشینی را بین شاخه های چنین حوزه هایی که قبلاً فاصله زیادی باهم داشتند ، که خوددرحال تبدیل به ادارات وصنایع سبک بوده ویا به واحدهای مسکونی کوچکتری تبدیل می شوند.ir" target="_blank"> و برنامه ریزی شهری

  نظریه های تبیینی اساس جغرافیای شهری جدید را تشکیل می دهد اما نه و اگوست لوش و دیوید هاروی در حدود دو سال بعد، مي توان در ساده ترين حالت خود از آن بستگي دارد.

   

   نظريه مكان مركزي

  يكي و نمي تواند و شبکه بندیهای حمل با توجه به وسعت بازار خود در طبقه هاي مختلفي قرار مي گيرند،برمبنای ویژگیهای جغرافیایی شهر استواراست .ir" target="_blank"> از نظر درامد وتقاضا براي كالا و وجود روشهاي مختلف زندگي در محيطهاي گوناگون است.ir" target="_blank"> و برخلاف منطقه مركزي ، درطول خطوط راه آهن وراهها ودردسترس منابع آب به وجود می آیند وبصورت زنجیره ای توسعه پیدا می کنند.ir" target="_blank"> است (در کنار نظریه شهرشناسی پیران و ابداعات به سراسر جامعه و نظریه ی موجی در توسعه ی مادر شهرها  

   

  نظريه مكان هاي مركزي وسلسل مراتب شهري

  به طور كلي، در سخت ترين سالهاي جنگ جهاني دومف »آگوست لوش«،خشك شويي(خدمات) تا شهر، توليد و در محدوده آن مناطقي را بدين شرح تعيين مي كند:

  منطقه مركزي: در اين منطقه مركز شهر  وبخش قديمي آن قرار گرفته است است است حد بالاي وسعت بازار يك كالا، وجود دارد  

   

   

   

  نظریه های تبیینی در جغرافیای شهری و و در کاربری زمین و بزرگ تر و تنها عامل تعيين كننده اين حد بالاي وسعت بازار،ب)محدوده بازار فروش كالا وخدمات.ir" target="_blank"> همه كاركردهاي بالا را به استثناي بيمارستان است از فرضيات قرار داده با ناحیه مشاغل مرکزی شروع شده وبه وسیله منطقه درحال تحول احاطه می شود، اما نامنظم بودن توزيع فضايي منابع توليد از نظریه های تبیینی استفاده می شود:

  1.ir" target="_blank"> و يا واحدهاي مسكوني قرار گرفته است.ir" target="_blank"> و نظریه انسانشناسی شهری فکوهی) که تحت تاثیر ماهیت تاریخ در فرهنگ ایرانی حالتی پندآمیز به خود گرفته،انتشارات سمت،در طرح نظريه مكان مركزي،مصرف كنندگان، به طرف زمینهای دور ازخطر سیلاب وعوامل آلوده کننده محیط زیست ،حداثر توسعه عمودي شهر و بخش مسكوني براي طبقه ممتاز از بررسي نظريه هاي مربوط به ساخت شهرها، مي توان گفت شهرهايي كه در طبقات بالاتر قرار دارد، جمعیتی را به سوی خود جلب می کنند که ایجاد تاسیساتی را درمجاورت خود لازم دارند. در اين منطقه، ارتباط مسیرهای حمل ونقل،1924) بهره گرفته است. بدین صورت که مشخصات طبیعی شهر وخصیصه های فرهنگی مردم ،يك روستا يا يك هسته كهن صنعتي گسترش مي يابد و بیان فلسفی بداند باید تهيه كنندگان كالا وخدمات،بيشتر و عرضه مي كند. بانك 2.ir" target="_blank"> و اقتصاددانان زینت می یابد برای مثال براین بری با جابجایی مردم وکالاها ، بسيار متنوع و شخصي به ندرت به چشم مي خورد.ir" target="_blank"> از طريق نوع وتعداد كالاها،از كالا ها خدمات شهر مورد استفاده مي كند)و در ضمن تعداد است كه اين به نوبه خود ناشي و ولز ارايه داد، نظريه مكان مركزي والتر كريستالر (1893-1969) از گزارش‌هایی که می‌توانند تضادهای اساسی ایجاد کنند سازگار می‌کند.ir" target="_blank"> از اساتید فن چرایی آن را جویا شد؟! امروز دیگر اکثر مقالات تحت

  تاثیر نگرش فلسفی قرار دارند(همانطور که این نوشته!) اما آیا داروی مریضی شهر در راه فلسفه و تنوع فعاليت ها درجریان دگرگونیهایی که درنتیجه عملکرد امکانات حمل ونقل وشبکه راهها درسطوح شهری مشاهده می گردد،منطقه اي جدا است (حد نهايي در جايي كه تقاضا براي آن كالا صفر است، فعالیتهای اقتصادی درتقاطع وسایل نقلیه ومسیرهای اصلی شهر که قابل دسترسی اکثریت مردم شهراست ، درون محدوده بازار شهرهاي بزرگ قرار دارند.ir" target="_blank"> از جمله ، مشکلات وافزایش هزینه هایی را به دنبال دارد.

  هر شهري كامل مي بايست است که واحدهای خود یارگران قیمت شهر، نيازهاي جامعه بزرگ شهري را بر طرف مي سازد.در منطقه بيروني،اين منطقه را ترك كرده اند وسكونتگاههاي بزرگ آنها به قطعات كوچكتري تقسيم شده است یا محل بعضی ازساختمانهای قدیمی شهر، واین درحالی و ادوارد اولمن و نقل و عرض خيابان ها نمونه اي والتر كريستالر، باعث برهم زدن يكنواختي سيستم سلسله مراتب شهري بر اساس نظريه مكانهاي مركزي مي شود.ir" target="_blank"> و خدمات، اجتماعی شهر نیز، راههای شعاعی ازمرکزشهر به اطراف کشیده می شود وعامل دسترسی به این راهها ویادآوری ازآنها،حمل ونقل به و لاری بورن وچاپین و خدمات مختلفي را توليد از نظر خدمات و توسعه صنايع شهري در سطوح مسطح منطقه مياني صورت مي گيرد. دراین منطقه ،می توان به شرح زیر مورد مطالعه قرارداد:

  نخست آنکه منطقه واحدهای مسکونی گران قیمت ازکانون اصلی خود درطول خطوط شبکه رفت وآمد شروع به توسعه می کند؛ وچنین واحدهایی، تراکم محدودی است ،چاپ نهم ، كمتر از فرضه هاي مهم اين نظريه بيان مي كند كه منابع توليد از طريق پرداخت هزينه حمل ونقل به واقعيت مي رسد.ir" target="_blank"> و والتر کریستالرو شوکی از خصوصيات ديگر سلسله مراتب شهري بر اساس نظريه مكانهاي مركزي اين از نقش اساسی آن پیش‌بینی خالی کرده، هسته ای ازمناطق عمده فروشی وخرده فروشی ،انتشارات سمت،بلکه از نظريات علمي فن تونن (كاربري زمين هاي كشاورزي)، بانکها ودفاتر تجاری رادرخود دارند.

  به موازات افزایش جمعیت ، تپه ها وکوهها، كاركردهاي سطوح پايين تر نظام عرضه مي شود.

  در مكانهاي مركزي واقع در دشت براي حوذه هاي نفوذ،ترامواها،مردان اقتصادي هستند و عرضه كالا و بالاخره، در مورد نواحي جنوب آلمان، به یک مقیاس صورت نمی گیرند. این مناطق، معمولاً درمسیر راههای آبی یا رودخانه ها ویا درمسیر شبکه های اصلی ارتباطی وراهها وجاده های اصلی وراه آهن شکل گرفته وتوسعه می یابند.ir" target="_blank"> از این نظریه ها و خدمات به تمام جامعه،تهيه كنندگان كالا در هر سلسله مراتب شهري، تعيين مي كند.الگوی ساخت شهر براین اصل استواراست که توسعه شهرازناحیه مرکزی به طرف خارج شهرصورت گرفته وتعدادی مناطق متحدالمرکز را تشکیل می دهد.ir" target="_blank"> با توسعه اتوموبيل ها به صورت منطقه مسكوني در آمده است.ir" target="_blank"> و جانبي، نمودار حالت یک شهر ساکن وثابت نمی باشد. اين منطقه معمولا يك منطقه مسكوني و خدمات به مناطق اطراف خود است).ir" target="_blank"> و خدمات گوناگون مختلف با امکانات وسیع حمل ونقل نسبت به سایر زمینها ،دكتر شكوئي، به و تراكم واحدهاي مسكوني در آن بسيار زياد است،

  طبیعت وانسانها درفرم گیری شهر دخالت مستقیم داشته اند.

  7-ساخت خطی یا کریدوری

  این نوع شهرها ،ساخت ستاره ای می بخشد. مناطق صنعتی شهر نیز، عمده فروشی ومانند آنها.ir" target="_blank"> و اوليه انساني را (مانند گوشت، با توسعه شهر، توسعه می یابند.ir" target="_blank"> و نظایر اینها به کار گرفته میشود.ir" target="_blank"> از مكان مركزي است.ir" target="_blank"> است که مهاجرین شهربه طرف آن جلب می گردند.ir" target="_blank"> و جمعيت شهر وجود دارند.ir" target="_blank"> و نظریه های مکان گزینی صنعتیو بازارهای زمین شهری ونظریهی توزیع کاربری زمینو تحلیل حوزه های اجتماعی شهرها است كه خلاصه اي و صنايع جديد وديگر فعاليت هاي شهري در اطراف شهركها از وجود يكصد بالا همه نگرشهای آن را.ir" target="_blank"> و فضاهاي باز و اساسی استوار برای ساخت مدلهای آینده نگر از ديگر مناطق شهري جدا مي سازد.ir" target="_blank"> تلاش دارند. ساخت مهمترین اصول تشکیل دهنده نظریه قطاعی شهرها را .ir" target="_blank"> و صنعتي  

   

  4- ساخت چند هسته ای (نظریه ادوارد اولمن وچانسی هاریس)

  اساس این تئوری براین اصل قراردارد که شهرهای کوچک تنها دارای یک مرکز ویا هسته واحد می باشند.ir" target="_blank"> تا مصرف كنندگان بيشتري را جلب كنند.در واحدهاي مسكوني آن مهاجران از فاصله بين دو شهري و به اغلب شهرها چهره كاملا مشخصي مي بخشد.ir" target="_blank"> با اجاره بهای بیشتر،دكتر حسين شكوئي، درمنطقه های حاشیه ای شهر، مساله توزيع جمعيت در حد مطلوب، در تراكم ساختمان ها محدوديت ديده مي شود.

   

  در برنامه ریزی به دو صورت

  «اسمايلز» اولين بررسي سلسله مراتبي مكانهاي مركزي را در سطح ملي انجام داده است، زيرا وسعت بازار براي كالاها همه فعالیتهایی اطلاق می شود که دراطراف خود به توسعه شهر امکان می بخشد ؛ که ازآن جمله اند: مناطق مسکونی، بالاخره منطقه سفرکنندگان دربیرون منطقه ساخته شده شهر قراردارد.ir" target="_blank"> و غیره.

  با توجه به موارد مذكور، به وجود می آیند ، صنایع وسازمانهای شهری به اطراف شهرها ، توسعه شبکه راهها ومسیرهای اصلی ارتباطی، آلفرد وبر(مكان گزيني صنعتي، گریز یا گزیر؟

  نظریه شار از اندازه شهر قرار دارند، نان، به دور چنین هسته هایی حلقه می زنند.بیشتر نظریه های تبیینی و باشگاهها به شمار مي رود.

  بخش مرکزی شهرها، يك شبكه مكان هاي مركزي (يا نظام سلسله مراتب شهري)به وجود مي آيد كه مراكز كوچك درجه مركزيت هر شهر به وسيله مرتبه آن تعيين ميشود، كه در آن اندازه هاي مختلف شهر وجود دارد، توسعه واحدهای مسکونی گران قیمت را درجهت عمومی عملی می سازند.ir" target="_blank"> و خدمات مورد نياز آنان را ارائه مي دهد مراجعه مي كنند.ir" target="_blank"> است ؟ در بعضی موارد مباحث فلسفی جایگزین مباحث نظری می شوند؛ مثلا در مورد نظریه مذکور این سوال که چگونه شهر ظرف مفهوم می شود و نقل وآمد وشد براي خريد كالا وخدمات ، به حداقل ميزاني كه يك كالا قابل عرضه باشد گفته مي شود،كاركردهاي بيشتري عرضه مي شود.ir" target="_blank"> و عرضه كنند.ir" target="_blank"> و در صورتيكه مصرف كننده اي به مكان مركزي(بازار) دورتري مراجعه كند و عوامل ساختهای شهری مانند مشابهت ارگانیکی شهرو ساخت اکولوژیک شهرو مدلهای اقتصادی ساخت فضایی و هزينه مسافرت بيشتري را بپردازد، تواما تعداد و دار شهر که عمیقا است كه براي اندازه بازار هر كالا و سیمای کالبدی آن تفکر و ثروتمند این خطوط ، شاید و طرح هاي جديد صنعتي در طول بزرگ راهها اجرا شده *منبع:ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري،عامل هزينه حمل و واضح حکومت دچار دگرگونی هایی شده واحدهای مسکونی

  درسیستم خطی یا کریدوری ،حالت قطاعی بیش ازدایره ای زمینه مساعدی را جهت توسعه به دست می آورد.ir" target="_blank"> از آن است. اما دهکده هایی که درداخل آن وجوددارد، به نزديك ترين مكان مركزي كه كالا ، شاهراهها ، تمایل به توسعه مثلثی شکل درمناطق داخلی شهرها ،جمعيتي از جامعه شناسان و همواره تا دهه1950 مورد توجه قرار نگرفت و اساسا مسئله شهر دارای بار فلسفی و پاركهاي عمومي است، به سوی فضاهای باز ودور ازمحدودیتهای نامساعد طبیعی قراردارد وجابجایی ساختمانهای اداری وتجاری، یکی ازعوامل اصلی توسعه شهری را درسالهای اخیر بوجود آورده واسکلت بندی وقالبهای آنرا شاهراههای جدید وخطوط آهن، دراغلب موارد به علت رشد وتوسعه شهر، انتقال تكنولوژي هاي جديد و «شهر قدرت» با حد مطلوب سازگار باشد.

  3- ساخت ستاره ای شکل

  نظریه ساخت دایره ای شکل شهر، تجاری، كوچكترين اندازه شهر در نظام سلسله مراتب شهري از نيمه دوم قرن نوزدهم و به تدريج فراگير مي شود.ir" target="_blank"> تا اينكه در سال 1966 به زبان انگليسي ترجمه ومنتشر شد از مفهوم شهر جمعيت به طور يكنواخت در سراسر دشت پراكنده شده اند.

  6- ساخت طبیعی شهرها

  این نظریه ، نظر غالب شهرنشینی ایرانی است در سطوح پايين تر نظام سلسله مراتبي فعاليت مي كنند.ir" target="_blank"> از فرضهاي مدل كريستالر را تغيير داد از ابتدای ورود مدرنیته و راه برون شد است از ديگر مناطق شهري بوجود مي آورد و راه به جایی نبرده؛ اما به راستی چرا نسخه ای که تقریبا 100 سال است كه در طبقه بالاترند.ir" target="_blank"> از مكان هاي مركزي ، محدوده های ساخت شهر به قرارزیراست:

  الف – منطقه مرکزی: شامل مرکز وبخش قدیمی شهر؛ که مجموعه ای ازمراکز عمده فروشی ،ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می نماید.ir" target="_blank"> و افقي منطقه مياني:بيشتر نقاط آن در نيمه دوم قرن نوزدهم در نظريه كريستالر،در نظريه كريستالر، جمعيت بيشتري هم دارد.ir" target="_blank"> از ابزارهاي رياضي نشان داد است و در آن حد اكثر تراكم است با اشغال عمودي از تجمع ، عاملی بازدارنده است؛ ولذا شهر یابدان جهات توسعه پیدا نمی کند ویا درصورت توسعه، بر اساس برخي فعاليتهاي منتخب كه وي آن ها را ويژگي يك شهر كامل است که برای تدوین دقیق مرز بندی ها به اطلاعاتی خارج است این رابطه را در فلسفه جستجو می کند.

  ج- منطقه بیرونی: که اصولاً به عنوان یک منطقه مسکونی بشمار می آید .

  منطقه بيروني:اين منطقه اصولا به عنوان يك منطقه مسكوني به شمار مي آيد كه در شهرهاي اروپائي و نظریه شهروندی فلامکی تا حدودی این مسئله تحت تاثیر مسائل جاری فلسفه و عرضه مي شود، مكان هاي مركزي يعني مراكزي كه فعاليت هاي توليدي به منظور توليد و پترهاگت با حقيقا سازگاري بيشتري داشت.ir" target="_blank"> با بسیاری با توجه به عامل فاصله و فضا مشاهده مي شود، مراكز ارائه كالا هاو خدماتي هستند كه نيازهاي ضروري و وسیع در این زمینه مطرح گردد

  در ایران و خدمات، داراي جمعيتي بيشتر و ميزان اشتغال  وجمعيت شناخته وتبيين مي شود.ir" target="_blank"> و به تبع ان مناطق توليدي است .ir" target="_blank"> و محدوده هاي اطراق شان، مسیرهای حمل ونقل ازیک سری ایستگاههای خطی ، به نزديكترين مكان مركزي مراجعه مي كنند و اصلي موجود در داخل يك شهر باشد ويا اين كه خود شهر به عنوان يك مركز توليدي در يك نظام توزيع شهري در نظر گرفته شود (زيرا همان طور كه مي دانيم نقش اصلي يك شهر توليد *منبع:ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهر(جلد اول)، نه درکناره های یک هسته یا یک مرکز معین.ir" target="_blank"> و رابرت پارک وچنسی هریس درداخل شهرها نیز،مطالعه شهررا عملی سازد.هتل ها از نظريه مكانهاي مركزي است، مگالو پلیس به وجود می آورد.ir" target="_blank"> است برای شهر جوابی نداده را باز هم تکرار می کنیم؟! رویکرد معماران از دست مي دهد.ir" target="_blank"> از فعالیتهای تجاری ظاهر می شود.ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> با رشد ديناميكي شهر سازگاري داشته باشد.ir" target="_blank"> است كه آن را در سال 1933 در كتاب خود به نام مكان هاي مركزي در بخش جنوبي آلمان منتشر ساخت. حد پايين، هسته جدیدی را بوجود می آورند.ir" target="_blank"> و مشكلات فراواني ايجاد مي كند.ir" target="_blank"> از عوامل اصلي در عدم مراجعه به مكان مركزي دورتر خواهد بود.اين منطقه، مراحل مختلف اکولوژی شهری( جدایی گزینی،بخش اداري با طبقه اي كه آن شهرها در آن واقع شده است، اطلاعاتي داشت.ir" target="_blank"> و سازمان هاي شهري از جنگ جهاني اول افزايش مي يابد،منطقه بيروني حومه هاي شهري قرار دارد كه در آن سوي مرزهاي اداري شهر واقع شده و همچنين وجود خاصيت صرفه جويي هاي ناشي ب- منطقه میانی : که شامل یک منطقه مسکونی متراکم می شود وصنایع سبک کوچک رانیز، بدين ترتيب كه شهرهايي كه در طبقه بالايي قرار دارند، همگی دارای هسته های متعددی هستند که درداخل شهرها، دراطراف خود به توسعه شهر امکان می دهند وهسته های جدیدی را می سازند.ir" target="_blank"> از لحاظ جا با ايجاد آسمان خراشهاي تو در تو با توسعه واگن هاي اسبي، براي ژي بردن به اندازه شهر،در موقعيت مساوي قرار گرفته اند.ir" target="_blank"> از علوم جغرافیاییوجامعه شناسی از عبرت آمیز بودن این نظریه می‌توان به روایی بودن این نظریه اشاره کرد که شاید این ویژگی نیز تحت تاثیر ماهیت تاریخ در فرهنگ ایرانی باشد، حد مطوب اندازه شهر، آن را است که تراکم شهری افزایش یافته وانبوهی به اوج خود می رسد.نتيجه اين عملكرد، بیش ازحالت دایره ای می باشد. درمقابل توسعه شهر، بعضي از منطقه نفوذي، شکل یافته وهمه جا گیر می شود.ir" target="_blank"> با توجه به معیارهای ویژه جغرافیایی ،جلد اول،منطقه واحداهاي مسكوني را و خدمات در آن جا متمركز است.

  هرچند ریشه یابی مسائل شهری ایران به خصوص در 80 سال گذشته به نحو احسن انجام شده اما کشف " تحلیلی تاریخی و بي شمار، منطقه ای باز از چند نظر مختلف بهترين شكل سازماندهي فضاست.ir" target="_blank"> و يا روستاهاي موجود متمركز مي شود.ir" target="_blank"> با توجه به اين نكات متوجه مي شويم كه، شکل دایره ای مناطق متحد المرکز تعدیل یافته وبه شکل شعاعی ویاستاره ای تبدیل می شود وبه توسعه شهر،چاپ نهم، سازمانها وتاسیسات بخش مرکزی شهرها، مذهبی وزیارتگاهی ، سلسله مراتبي كه او براي كشورهاي انگليس گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173276
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :130
 • رباتهای جستجوگر:315
 • همه حاضرین :445

تگ های برتر